Novi zavjet
Vrati na kategoriju Novi zavjet

10 Poslanica Efežanima

Poslanica Efežanima

1
1 Pavao, apostol Isusa Krista voljom Božjom, svetima koji su u Efezu i vjernima u Kristu Isusu:
2 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i od Gospodina Isusa Krista.
3 Neka je blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebeskim predjelima u Kristu,
4 kao što nas je u njemu i izabrao prije utemeljenja svijeta da budemo sveti i besprijekorni pred njim u ljubavi,
5 predodredivši nas za posinjenje po Isusu Kristu za sebe, u skladu s dobrohotnošću svoje volje,
6 na hvalu slave svoje milosti, u kojoj nas je učinio prihvaćenima u Ljubljenome,
7 u kome imamo otkupljenje po njegovoj krvi, oproštenje grijehâ, prema bogatstvu njegove milosti,
8 u kojoj je obilovao prema nama u svoj mudrosti i razumijevanju,
9 obznanivši nam tajnu svoje volje po svojoj dobrohotnosti što je već prije u sebi naumio:
10 da u provedbi punine vremena objedini u Kristu sve, i ono što je na nebesima i ono što je na zemlji; u njemu
11 u kome smo i stekli baštinu mi koji smo predodređeni po naumu njega koji sve izvodi prema odluci svoje volje,
12 da budemo na hvalu njegove slave mi koji smo se već prije pouzdali u Krista.
13 U kojega ste se pouzdali i vi, nakon što ste čuli riječ istine, evanđelje svoga spasenja, u kojemu ste, nakon što ste povjerovali, i zapečaćeni svetim Duhom obećanja,
14 koji je zalog naše baštine sve do otkupljenja stečevine, na hvalu slave njegove.
15 Stoga i ja, nakon što sam čuo za vašu vjeru u Gospodina Isusa i ljubav prema svima svetima,
16 ne prestajem zahvaljivati za vas i spominjati vas u svojim molitvama,
17 da vam Bog našega Gospodina Isusa Krista, Otac slave, dade duha mudrosti i otkrivenja u poznavanju njega:
18 prosvijetljene su vam oči uma da možete znati koja je nada u njegovu pozivu i što je bogatstvo slave njegove baštine u svetima,
19 i koja je prekomjerna veličina u njegovoj moći prema nama koji vjerujemo, primjerena djelotvornosti njegove silne snage,
20 koju je on djelotvorno iskazao u Kristu kada ga je uskrisio od mrtvih i posjeo zdesna sebi u nebeskim predjelima,
21 iznad svakoga poglavarstva, i vlasti, i moći, i gospodstva, i svakoga imena imenovana ne samo na ovome svijetu, nego i u onom budućem.
22 I sve je podložio pod noge njegove, a njega je dao da bude glavom nad svime crkvi,
23 koja je njegovo tijelo, punina njega koji ispunjava sve u svemu.

2
1 I vas je oživio, koji ste bili mrtvi u prijestupima i grijesima,
2 u kojima ste nekoć hodili na način ovoga svijeta, po knezu vlasti zraka, duhu koji sada djeluje u djeci neposlušnosti,
3 među kojima smo i svi mi nekoć živjeli u požudama svoga tijela udovoljavajući prohtjevima tijela i uma te po naravi bili djeca gnjeva, kao i ostali.
4 Ali Bog, koji je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je ljubio,
5 i to dok smo još bili mrtvi u grijesima, oživio nas je zajedno s Kristom (milošću ste spašeni),
6 i zajedno nas uskrisio i zajedno nas posjeo na nebeskim predjelima u Kristu Isusu:
7 da u vjekovima koji dolaze pokaže preobilno bogatstvo svoje milosti u svojoj dobroti prema nama po Kristu Isusu.
8 Jer milošću ste spašeni po vjeri; i to nije od vas: Božji je to dar;
9 ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
10 Jer njegovo smo djelo, stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela koja je unaprijed odredio Bog da u njima hodimo.
11 Stoga se spominjite da ste nekoć bili pogani u tijelu, koji se nazivaju Neobrezanjem od strane onih koji se nazivaju Obrezanjem učinjenim rukom na tijelu,
12 i da ste u ono doba bili bez Krista, otuđeni od Izraelova građanstva i tuđinci u odnosu na saveze obećanja, bez nade i bez Boga na svijetu.
13 No sada, u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć bili daleko, postali ste blizu po krvi Kristovoj.
14 Jer on je naš mir, koji je od dvoga učinio jedno i srušio pregradni zid razdvajanja između nas,
15 poništivši u svome tijelu neprijateljstvo, i to zakon zapovijedi sadržan u odredbama, da u sebi, uspostavljajući mir, od dva načini jednoga novoga čovjeka
16 i da oba u jednome tijelu pomiri s Bogom po križu, ubivši time neprijateljstvo,
17 i došao je propovijedati mir vama koji ste bili daleko i onima blizu.
18 Jer po njemu i jedni i drugi po jednome Duhu imamo pristup k Ocu.
19 Stoga, dakle, niste više tuđinci i pridošlice, nego sugrađani svetih i ukućani Božji;
20 i nazidani ste na temelju apostolâ i prorokâ, a zaglavni kamen je sâm Isus Krist,
21 u kome sva građevina prikladno povezana zajedno raste u sveti hram u Gospodinu,
22 u kojemu ste i vi zajedno ugrađeni za Božje prebivalište po Duhu.

3
1 Zbog toga ja, Pavao, sužanj Krista Isusa za vas pogane,
2 ako ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas,
3 kako mi je objavom obznanjena tajna (kao što netom ukratko opisah,
4 po čemu, čitajući, možete shvatiti moje razumijevanje Kristove tajne)
5 koja u drugim naraštajima nije bila obznanjena ljudskim sinovima kao što je sada objavljena njegovim svetim apostolima i prorocima po Duhu:
6 da pogani trebaju biti subaštinici, i sutijelo, i sudionici njegova obećanja u Kristu po evanđelju,
7 kojega sam ja postao poslužiteljem po daru Božje milosti dane meni učinkovitim djelovanjem njegove snage.
8 Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ta milost da među poganima propovijedam neistraživo Kristovo bogatstvo
9 i svima rasvijetlim što je zajedništvo tajne koja je od početka svijeta bila skrivena u Bogu, koji je sve stvorio po Isusu Kristu,
10 da sada vrhovništvima i vlastima u nebeskim predjelima putem crkve bude obznanjena mnogovrsna mudrost Božja,
11 u skladu s vječnim naumom što ga je on naumio u Kristu Isusu, Gospodinu našemu,
12 u kome njegovom vjerom imamo smjelost i pristup s pouzdanjem.
13 Zato vas molim da ne klonete zbog mojih nevolja za vas, koje su vaša slava.
14 Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem našega Gospodina Isusa Krista,
15 po kome je nazvana cjelokupna obitelj u nebu i na zemlji,
16 da vam on, prema bogatstvu svoje slave, dade da se snagom ojačate po njegovu Duhu u nutarnjem čovjeku,
17 da Krist po vjeri prebiva u vašim srcima, da ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi
18 možete zajedno sa svima svetima shvatiti što je širina, i dužina, i dubina, i visina,
19 i spoznati ljubav Kristovu, koja nadilazi spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
20 A njemu koji je, prema snazi koja djeluje u nama, moćan učiniti mnogo obilnije negoli mi molili ili zamislili,
21 njemu slava u crkvi po Kristu Isusu u svim naraštajima, svijetu bez svršetka. Amen.

4
1 Stoga vas ja, sužanj Gospodinov, zaklinjem da hodite dostojno poziva kojim ste pozvani,
2 sa svom poniznošću i krotkošću, sa strpljivošću, podnoseći jedni druge u ljubavi,
3 trudeći se sačuvati jedinstvo Duha povezani mirom.
4 Jedno je tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednu nadu svog poziva;
5 jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje;
6 jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.
7 A svakomu od nas dana je milost po mjeri Kristova dara.
8 Stoga on reče: “Kada je uzašao na visinu, sužnje je zasužnjene odveo i dao darove ljudima.”
9 (A to što je uzašao, što li je doli to da je najprije i sišao u donje krajeve zemlje?
10 Taj koji je sišao, isti je onaj koji je uzašao povrh svih nebesa da sve ispuni.)
11 On je i dao jedne za apostole, jedne za proroke, jedne za evanđeliste, a jedne za pastire i učitelje;
12 za usavršavanje svetih, za djelo služenja, za izgradnju Kristova tijela,
13 dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do savršena čovjeka, do mjere uzrasta Kristove punine:
14 da odsada više ne budemo djeca, bacani amo-tamo i nošeni naokolo svakim vjetrom nauka, lukavštinom ljudi, i prepredenošću, čime oni sustavno vode do zablude,
15 nego, govoreći istinu u ljubavi, u svemu uzrastimo u njega koji je glava, Krist,
16 od kojega sve tijelo, skladno povezano i čvrsto spojeno svakovrsnim zglobom opskrbe, prema djelotvornosti primjerenoj svakom pojedinom udu, ostvaruje rast tijela za izgradnju samoga sebe u ljubavi.
17 To, stoga, velim i svjedočim u Gospodinu da odsada više ne hodite kao što hode ostali pogani, u ispraznosti svoga uma,
18 pomračena razuma, otuđeni od Božjega života zbog neznanja koje je u njima radi sljepila njihova srca,
19 koji su otupjeli i sami sebe predali razvratnosti da s pohlepom čine svaku vrstu nečistoće.
20 No vi niste tako naučili Krista,
21 ako ste ga doista čuli i po njemu bili poučeni, kako je istina u Isusu:
22 da odložite prijašnje ponašanje staroga čovjeka, koji je iskvaren u varavim požudama,
23 i obnavljate se u duhu svoga uma;
24 i da se odjenete u novoga čovjeka, stvorena po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti.
25 Stoga, odloživši laž, govorite istinu svaki sa svojim bližnjim: jer udovi smo jedan drugome.
26 Srdite se, ali ne griješite: sunce neka ne zađe nad vašom srdžbom;
27 i ne dajte mjesta đavlu.
28 Onaj tko je krao, neka više ne krade, nego neka se radije trudi raditi svojim rukama ono što je dobro, kako bi imao za dati onomu tko je u potrebi.
29 Nikakva nevaljala riječ neka ne izlazi iz vaših usta, nego samo dobra za izgradnju, da milost može iskazati slušateljima.
30 I nemojte žalostiti svetoga Duha Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja.
31 Neka se sva gorčina, i srdžba, i gnjev, i vika, i hula sa svom zloćom ukloni od vas;
32 i budite ljubazni jedni prema drugima, milosrdni, opraštajući jedni drugima, kao što je Bog zbog Krista oprostio vama.

5
1 Budite, dakle, Božji nasljedovatelji, kao djeca ljubljena;
2 i hodite u ljubavi, kao što je i Krist ljubio nas te za nas predao sebe kao prinos i žrtvu na ugodan miris Bogu.
3 A bludnost i sva nečistoća ili pohlepa neka se ni ne spominje među vama, kao što dolikuje svetima,
4 ni prostota, ni ludorija, ni podrugivanje, što ne pristoji, nego radije zahvaljivanje.
5 Jer znate to da nijedan bludnik, ni nečisti, ni pohlepnik, koji je idolopoklonik, nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjem.
6 Neka vas nitko ne zavarava ispraznim riječima: jer zbog svega toga dolazi gnjev Božji na djecu neposlušnosti.
7 Dakle, nemojte biti njihovi sudionici.
8 Jer nekoć ste bili tama, a sada ste svjetlo u Gospodinu: kao djeca svjetla hodite
9 (jer plod Duha je u svoj dobroti i pravednosti i istini)
10 istražujući što je ugodno Gospodinu.
11 I nemojte imati zajedništvo u besplodnim djelima tame, nego ih radije korite:
12 jer sramota je i govoriti o onome što oni potajno čine.
13 A sve ono što se kori, svjetlom postaje očitim; jer štogod očituje, svjetlo je.
14 Stoga on govori: “Probudi se ti koji spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.”
15 Gledajte, dakle, da pomno hodite: ne kao bezumni, nego kao mudri,
16 iskupljujući vrijeme, jer su dani zli.
17 Stoga nemojte biti nerazumni, nego shvatite što je volja Gospodinova.
18 I nemojte se opijati vinom, u kojemu je razuzdanost, nego se ispunjavajte Duhom
19 govoreći jedan drugome u psalmima i hvalospjevima i duhovnim pjesmama, pjevajući i slažući u svome srcu napjev Gospodinu,
20 zahvaljujući svagda i za sve Bogu i Ocu u ime našega Gospodina Isusa Krista,
21 podlažući se jedan drugome u strahu Božjemu.
22 Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodinu.
23 Jer muž je glava ženi kao što je i Krist glava crkvi; on je i spasitelj tijela.
24 Stoga, kao što je crkva podložna Kristu, tako neka i žene budu svojim muževima u svemu.
25 Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i za nju predao sebe
26 da je posveti i očisti kupelju vode putem riječi,
27 da sebi predvede crkvu slavnu, bez mrlje ili nabora ili nečega takvoga, nego da bude sveta i bez ljage.
28 Tako trebaju muževi ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Onaj tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi.
29 Jer nitko nikada ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Krist crkvu.
30 Jer udovi smo tijela njegova, mesa njegova i njegovih kostiju.
31 Zbog toga će čovjek ostaviti svoga oca i majku te prionuti uza svoju ženu, i njih će dvoje biti jedno tijelo.
32 Velika je to tajna, ali ja govorim o Kristu i o crkvi.
33 Dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao sebe samoga, i žena neka poštuje svoga muža.

6
1 Djeco, budite poslušni svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to ispravno.
2 Poštuj svoga oca i majku (što je prva zapovijed s obećanjem)
3 da ti bude dobro i da dugo živiš na zemlji.
4 A vi, očevi, ne razdražujte svoju djecu, nego ih odgajajte stegom i opomenom Gospodinovom.
5 Sluge, budite poslušni svojim gospodarima po tijelu, sa strahom i drhtanjem, u prostodušnosti svoga srca, kao Kristu;
6 ne služeći naizgled, kao oni koji ugađaju ljudima, nego, kao sluge Kristove, zdušno vršite volju Božju.
7 Drage volje služite, kao Gospodinu, a ne ljudima,
8 znajući da će svatko, učini li što dobro, primiti isto od Gospodina, bio on sluga ili slobodnjak.
9 I vi, gospodari, jednako postupajte prema njima, kloneći se prijetnje, znajući da je i vaš Gospodar na nebesima, a kod njega nema pristranosti.
10 Na posljetku, braćo moja, budite jaki u Gospodinu i u snazi njegove moći.
11 Odjenite se u svu bojnu opremu Božju da se možete oduprijeti đavlovim lukavstvima.
12 Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništava, protiv vlasti, protiv vladarâ tame ovoga svijeta, protiv duhovne zloće u visinama.
13 Stoga navucite na sebe svu bojnu opremu Božju da se možete oduprijeti u zli dan i, kada sve obavite, stajati.
14 Stojte bokova opasanih istinom, i s oklopom pravednosti na sebi,
15 i nogu obuvenih u spremnost za evanđelje mira.
16 Iznad svega, prihvatite štit vjere, kojim ćete moći ugasiti sve goruće strijele zloga.
17 I uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest riječ Božju.
18 Sa svakovrsnom molitvom i iskanjem molite u svakoj prigodi u Duhu, i bdijte sa svom ustrajnošću i iskanjem za sve svete,
19 i za mene, da mi se dade riječ da smjelo otvorim usta, da obznanjujem tajnu evanđelja,
20 za koje sam poslanik u okovima: da u njemu govorim hrabro, kako trebam govoriti.
21 A da i vi znate što je sa mnom i kako sam, sve će vam obznaniti Tihik, ljubljeni brat i vjeran poslužitelj u Gospodinu,
22 koga poslah k vama upravo zato da znate što je s nama i da utješi vaša srca.
23 Mir braći, i ljubav s vjerom, od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista.
24 Milost sa svima onima koji ljube našega Gospodina Isusa Krista u iskrenosti. Amen.


Koristimo kolačiće

Kolačiće (eng. cookies) koristimo kako bismo Vam pružili što bolje korisničko iskustvo, prikaz sustava navigacije, funkcionalnosti upravljanja košaricom i sl...
Također koristimo i Google Analytics koji sam kao i mnoge druge stranice također koriste kolačiće.

Nastavkom korištenja stranica slažete se da možemo postavljati ove vrste kolačića na vašem uređaju/računalu.

U redu Izbriši kolačiće